Postup pri predaji nehnuteľnosti zaťaženej úverom

Záložné právo zriadené k nehnuteľnosti v prospech financujúcej banky nemusí ihneď znamenať problém pri predaji. Aj nehnuteľnosť zaťaženú úverom je možné predať skôr, ako je úver splatený.

Ako postupovať?

Máte niekoľko možnosti, ako predať nehnuteľnosť s úverom:

  • Predčasné splatenie úveru pri predaji nehnuteľnosti
  • Prevzatie úveru pri predaji nehnuteľnosti kupujúcim
  • Prenesenie úveru na inú nehnuteľnosť
Predčasné splatenie úveru pri predaji nehnuteľnosti

Ide o najviac využívaný a zároveň aj najjednoduchší spôsob predaja domu alebo bytu,  ktorý je zaťažený v prospech financujúcej banky. Pokiaľ sa rozhodnete predať svoju nehnuteľnosť a zároveň predčasne splatiť úver, urobte tak najlepšie až po skončení fixácie úrokovej sadzby, aby ste zbytočne neplatili sankčné poplatky za predčasné splatenie úveru počas doby fixácie. O tom, že plánujete predať nehnuteľnosť a chcete splatiť úver predčasne, musíte banku informovať a taktiež ju musíte požiadať o súhlas s predčasným splatením úveru a o vyčíslenie zostatku úveru. Ak tento súhlas spolu s vyčíslením úveru získate, môžete úver splatiť a banka vám vystaví kvitanciu (potvrdenie o splatení úveru). Keď dôjde k splateniu úveru, banka zabezpečí výmaz záložného práva na nehnuteľnosť.

Prevzatie úveru pri predaji nehnuteľnosti kupujúcim 

Táto možnosť sa využíva len vo veľmi málo prípadoch a to hlavne vtedy, ak má predávajúci svoje závažné dôvody, kvôli ktorým nie je možné splatiť úver predčasne. V takom prípade môže dôjsť k prevzatiu úveru z predávajúceho na kupujúceho. Nájsť kupujúceho, ktorý by prevzal úver so všetkými podmienkami bez možnosti ich zmeny je však komplikované. A taktiež sa môže stať, že kupujúci nebude vyhovovať banke a jej kritériám. V každom prípade – aj takýto predaj je možný.

Prenesenie úveru na inú nehnuteľnosť

Úver, ktorým je zaťažená vaša nehnuteľnosť (ktorú chcete predať),  si môžete presunúť na novú nehnuteľnosť, ktorú plánujete kúpiť.

Ďalšia možnosť je presunúť úver ktorým je zaťažená vaša nehnuteľnosť (ktorú chcete predať), na inú nehnuteľnosť (ak takú vlastníte), ktorá zatiaľ nebola zaťažená žiadnym úverom.

Samozrejme pri obidvoch spôsoboch je potrebné, aby ste to vopred  konzultovali s bankou, ktorá vám musí udeliť súhlas s takouto zmenou. Banka udelí súhlas len vtedy, ak bude mať nová nehnuteľnosť hodnotu minimálne rovnakú, prípadne vyššiu akú mala pôvodná.

Prenesenie úveru na kúpu novej nehnuteľnosti

Pri prenesení úveru na kúpu novej nehnuteľnosti je potrebný súhlas majiteľa kupovanej nehnuteľnosti. Ten po dohode podpíše záložné zmluvy. Ďalším krokom je predaj vašej terajšej (zaťaženej) nehnuteľnosti, z ktorej predaja ale nevyplatíte úver. Financie použijete na kúpu novej nehnuteľnosti, na ktorej už je zapísané záložné právo zabezpečujúce váš úver. Po udelení súhlasu s prenesením úveru na novú nehnuteľnosť, nastáva v úverovej zmluve zmena predmetu zabezpečenia úveru.

Prenesenie úveru na vlastnú nezaťaženú nehnuteľnosť

Pri tejto možnosti je potrebné začať zápisom záložného práva na vašu nezaťaženú nehnuteľnosť (ak takú vlastníte). Následne banka vydá kvitanciu k pôvodnej zaťaženej nehnuteľnosti, čo znamená, že v jednom momente je záložné právo zabezpečujúce ten istý úver na dvoch nehnuteľnostiach. Pri prenesení zabezpečenia úveru z jednej nehnuteľnosti na druhú, musí byť vyhotovený znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktorá sa má zaťažiť záložným právom, pretože banka musí mať preukázané, že zabezpečenie je dostatočne vysoké a až potom schváli prenesenie záložného práva.

Na záver

Vždy je potrebné vopred si zvážiť, ktorá z týchto možností je pre vás tá správna, alebo niekedy aj nutná. Je úplne prirodzené že  sa Vám celý proces môže javiť ako pomerne komplikovaný. Nehnuteľnosti totiž nenakupujete každý deň. Skúsenosti s kúpou a predajom Vášho vysneného bytu, alebo domu máte zrejme minimálne.

Pre realitných maklérov je však sprostredkovanie kúpy alebo predaja nehnuteľnosti každodennou prácou.

Náš profesionálny realitný tím Vám poskytne komplexné služby pri sprostredkovaní kúpy, alebo predaja nehnuteľnosti aj v prípade, že nehnuteľnosť je zaťažená úverom.

Share this post